نمایش یک نتیجه

دیسک آنتی بیوگرام آموکسی سیلین پادتن طب

تماس بگیرید

آمپی‌سیلین یکی از داروهای خانواده پنی سیلینها و از دسته بتالاکتامها است. این دارو همانند آموکسی‌سیلین از رده آمینو پنیسیلینها است و خصوصیات مشایهی با آموکسی سیلین دارد اما جذب خوراکی به مراتب کمتری دارد لذا در درمان عفونتهای گوارشی و ادراری و یا به صورت تزریقی استفاده می شود. این دارو با اتصال به پروتئین متصل شونده به پنی‌سیلین (PBP) باعث مهار ترانس پپتیدازها می‌شود و باعث ممانعت از ساخت پپتیدو گلیکانهای دیواره سلولی باکتری و تخریب دیواره سلولی باکتری می‌شود. آمپی‌سیلین به بتالاکتاماز حساس است و باکتریهای تولیدکننده بتالاکتاماز در برابر آن مقاومند.
این دارو علاوه بر عملکردی که همانند پنی‌سیلین دارد به علت تغییرات شیمیایی‌اش طیف ضد میکروبیش گسترش یافته و توانایی اثر بر تعدادی از باکتریهای گرم منفی را نیز دارد.

باکتریهای گرم مثبت حساس:

 • استرپتوکوکها
 • پنوموکوک حساس به پنی‌سیلین
 • انتروکوک فکالیس
 • گونه‌های استاف غیرتولیدکننده بتالاکتاماز
 • لیستریا (برخلاف پنی‌سیلین این باکتری بسیار حساس به آمپی‌سیلین است)

باکتریهای گرم منفی حساس:
(انواع غیرتولیدکننده بتالاکتاماز)

 • هموفیلوس آنفلوآنزا
 • نیسریا مننژیتیدیس
 • نیسریا گونوره
 • ای-کولای
 • پروتئوس میرابیلیس
 • سالمونلاها
 • به طور کلی در مورد باسیلهای گرم منفی قویتر از پنی‌سیلین است.