نمایش یک نتیجه

دیسک آنتی بیوگرام اکساسیلین پادتن طب

تماس بگیرید

اصول آنتی بیوگرام بر پایه دو اصطلاح میکروب‌شناسی است یعنی
• Minimum Inhibitory Concentration (MIC)
• Minimum Bactericidal Concentration (MBC)
منظور از MIC، غلظتی از یک آنتی‌بیوتیک است که می‌تواند رشد باکتری را در شرایط آزمایشگاهی مهار کند؛ و منظور از MBC، حداقل غلظتی از دارو است که باکتری را از بین می‌برد. باید آزمایش‌کننده چهار اصل زیر را قبل از آغاز آنتی بیوگرام مشخص کند:
• کدام ارگانیسم برای تست؟
• کدام روش تست؟
• کدام آنتی‌بیوتیک برای تست؟
• چگونگی گزارش نتایج؟

روش‌های مختلف انجام تست تعیین حساسیت داروئی


• Disk diffusion (Kirby Bauer)
• Broth micro-dilution MIC (NCCLS متد رفرنس)
• Etest