نمایش یک نتیجه

بیلی روبین توتال پارس آزمون، Billrubin Total

تماس بگیرید

پژوهان طب نماینده شرکت پارس آزمون ارائه دهنده بیلی روبین توتال  پارس آزمونيكي از محصولات تجزيه هموگلوبين ، بيلي روبين است . بيلي روبين غير كونژوگه آزاد شديداً غير قطبي و نامحلول در آب است . بنابراين براي انتقال از طحال به پانكراس از طريق خون ، با آلبومين تشكيل يك كمپلكس مي دهد . بيلي روبين دركبد به اسيد گلوكرونيك متصل شده و به بيلي روبين گلوكورونيك اسيد تبديل مي شود و به صورت محلول در آب از طريق مجاري صفراوي دفع مي گردد .