ردیف نام توزیع کننده   نام شرکت وارد کننده/تولید کننده نام مدیر استان محل فعالیت شهر محل فعالیت آدرس سطح فعالیت ۱ سطح فعالیت ۲ مشاهده کالاها
۱ پژوهان طب اصناف بهین پژوهان ماندگار یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر ۲۱ حمزه /پلاک ۲۷۸ مشاهده کالاها
۲ پژوهان طب اصناف پاد پژوهش آزما یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر ۲۱ حمزه /پلاک ۲۷۸ مشاهده کالاها
۳ پژوهان طب اصناف پادتن طب یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر ۲۱ حمزه /پلاک ۲۷۸ مشاهده کالاها
۴ پژوهان طب اصناف پادتن علم یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر ۲۱ حمزه /پلاک ۲۷۸ مشاهده کالاها
۵ پژوهان طب اصناف پارس آزمون یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر ۲۱ حمزه /پلاک ۲۷۸ مشاهده کالاها
۶ پژوهان طب اصناف پل ایده آل پارس یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر ۲۱ حمزه /پلاک ۲۷۸ مشاهده کالاها
۷ پژوهان طب اصناف پل ایده آل تجهیز یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر ۲۱ حمزه /پلاک ۲۷۸ مشاهده کالاها
۸ پژوهان طب اصناف پیشتاز طب زمان یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر ۲۱ حمزه /پلاک ۲۷۸ مشاهده کالاها
۹ پژوهان طب اصناف پیشرو تشخیص یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر ۲۱ حمزه /پلاک ۲۷۸ مشاهده کالاها
۱۰ پژوهان طب اصناف تجهیزات پزشکی الکتریکی وفن اوری اطلاعات وارتباطات پزشکی تک تام یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر ۲۱ حمزه /پلاک ۲۷۸ مشاهده کالاها
۱۱ پژوهان طب اصناف توسعه خدمات بهار تشخیص طب یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر ۲۱ حمزه /پلاک ۲۷۸ مشاهده کالاها
۱۲ پژوهان طب اصناف تولیدی پژوهشی فرا فن تشخیص یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر ۲۱ حمزه /پلاک ۲۷۸ مشاهده کالاها
۱۳ پژوهان طب اصناف تکوین طب پیما یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر ۲۱ حمزه /پلاک ۲۷۸ مشاهده کالاها
۱۴ پژوهان طب اصناف داتیس تشخیص طب یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر ۲۱ حمزه /پلاک ۲۷۸ مشاهده کالاها
۱۵ پژوهان طب اصناف دارواش یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر ۲۱ حمزه /پلاک ۲۷۸ مشاهده کالاها
۱۶ پژوهان طب اصناف دانا تشخیص پارس یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر ۲۱ حمزه /پلاک ۲۷۸ مشاهده کالاها
۱۷ پژوهان طب اصناف دانش بنیان زیست رویش یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر ۲۱ حمزه /پلاک ۲۷۸ مشاهده کالاها
۱۸ پژوهان طب اصناف رابط امین بین الملل یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر ۲۱ حمزه /پلاک ۲۷۸ مشاهده کالاها
۱۹ پژوهان طب اصناف زهیر گستر امین یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر ۲۱ حمزه /پلاک ۲۷۸ مشاهده کالاها
۲۰ پژوهان طب اصناف زیست آزمون پلیمر یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر ۲۱ حمزه /پلاک ۲۷۸ مشاهده کالاها
۲۱ پژوهان طب اصناف زیست شیمی یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر ۲۱ حمزه /پلاک ۲۷۸ مشاهده کالاها
۲۲ پژوهان طب اصناف شبکه تشخیص آزمایشگاهی سامان تجهیز نور یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر ۲۱ حمزه /پلاک ۲۷۸ مشاهده کالاها
۲۳ پژوهان طب اصناف صنایع ازمایشگاهی وداروئی انیسان یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر ۲۱ حمزه /پلاک ۲۷۸ مشاهده کالاها
۲۴ پژوهان طب اصناف طب گستر زنان ایرانیان یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر ۲۱ حمزه /پلاک ۲۷۸ مشاهده کالاها
۲۵ پژوهان طب اصناف ظریف پلیمر سپاهان یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر ۲۱ حمزه /پلاک ۲۷۸ مشاهده کالاها
۲۶ پژوهان طب اصناف فرتاش داد یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر ۲۱ حمزه /پلاک ۲۷۸ مشاهده کالاها
۲۷ پژوهان طب اصناف فرما طب یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر ۲۱ حمزه /پلاک ۲۷۸ مشاهده کالاها
۲۸ پژوهان طب اصناف فروغ سلامت مهرگان یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر ۲۱ حمزه /پلاک ۲۷۸ مشاهده کالاها
۲۹ پژوهان طب اصناف من یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر ۲۱ حمزه /پلاک ۲۷۸ مشاهده کالاها
۳۰ پژوهان طب اصناف مهندسی پارسیان آز طب یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر ۲۱ حمزه /پلاک ۲۷۸ مشاهده کالاها
۳۱ پژوهان طب اصناف مهندسی پارسیان طب زمان یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر ۲۱ حمزه /پلاک ۲۷۸ مشاهده کالاها
۳۲ پژوهان طب اصناف مهندسی طب یاوران برنا یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر ۲۱ حمزه /پلاک ۲۷۸ مشاهده کالاها
۳۳ پژوهان طب اصناف نویان نگین پارسیان یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر ۲۱ حمزه /پلاک ۲۷۸ مشاهده کالاها
۳۴ پژوهان طب اصناف نیما پویش طب یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر ۲۱ حمزه /پلاک ۲۷۸ مشاهده کالاها
۳۵ پژوهان طب اصناف کیمیا پژوهان یونس وطندوست استان آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبی/روبروی فرماندهی لشکر ۲۱ حمزه /پلاک ۲۷۸ مشاهده کالاها
Send via WhatsApp
X